Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu

Od 1998 roku działamy na rzecz branży jubilersko-bursztynniczej

Muzeum Bursztynu w nowej lokalizacji

Ponad 1000 eks­po­na­tów – od bry­łek z inklu­zjami sprzed 40 mln lat, przez bursz­tynowy las i bursz­tynową kom­natę po współ­cze­sne pro­jekty arty­stów. Mamy w Gdań­sku jedną z naj­więk­szych kolek­cji bursz­tynu na świe­cie. Od 24 lipca można ją oglądać na wystawie stałej Muzeum Bursz­tynu w nowej loka­li­za­cji – w Wiel­kim Mły­nie w Gdań­sku. Ser­decz­nie zapra­szamy zarówno tych, któ­rzy kochają bursz­tyn, jak i wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby dowie­dzieć się o nim wię­cej.

… W WIELKIM MŁYNIE!